โปรแกรมเงินเดือน Business Plus

โปรแกรมเงินเดือน Business Plus สุดยอดโปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ Business Plus HRM มีให้เลือก 5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ลาว จีน ญี่ปุ่น สามารถสลับเมนูภาษาได้

฿8,025.00฿73,830.00

โปรแกรมทางธุรกิจ Business Plus โปรแกรมทางธรุกิจ Business Plus โปรแกรม Business Plus โปรแกรมเงินเดือน Business Plus โปรแกรมเงินเดือน Business Plus

โปรแกรมเงินเดือน Business Plus สุดยอดโปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน ประหยัดเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ Business Plus HRM มีให้เลือก 5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ลาว จีน ญี่ปุ่น สามารถสลับเมนูภาษาได้

        ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย โปรแกรมระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคลประมวลผลเวลาการทำงานพนักงาน ระบบการลา ระบบการฝึกอบรม ระบบสวัสดิการพนักงาน ระบบเงินกู้ยืมผ่อนชำระ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ทุกประเภทกิจการ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ใช้งานง่าย ประมวลผลรวดเร็ว ให้ความถูกต้องแม่นยำ 100%

        ซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล (Payroll & Personnel) ครบถ้วนเรื่องการเก็บประวัติพนักงาน การจัดทำเงินเดือน ฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานของกรมแรงงานรวมทั้งเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เช่น รายงานประเมินพนักงาน รายงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ พร้อมกราฟเปรียบเทียบ ใบจ่ายเงินเดือนในรูปแบบลดกระดาษรองรับเทคโนโลยี่ยุคใหม่โดยผ่านอีเมล์ หรือเว็บไซต์ หรือ SMS ด้วยระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลทาง Internet โอนเงินเดือนพนักงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ประกันสังคมและสถาบันที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติ
 • PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

สุดยอดระบบเงินเดือนรับประกันความมั่นใจ 100% พัฒนาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย และความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้ งานได้ทุกประเภทกิจการ

คุณสมบัติหลักของระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

 • คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
 • คุณสมบัติในแฟ้มประวัติพนักงาน
 • คุณสมบัติในส่วนงานประจำ
 • รายงานและการแสดงผลคุณสมบัติพื้นฐาน
 • รายงานวิเคราะห์สำหรับฝ่ายบริหาร

 

 • TM : Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า – ออก และเวลาทำงานของพนักงาน ตลอดจนการลดระยะเวลาในการคำนวณหาข้อมูลการขาด ลา มาสาย และค่าล่วงเวลาต่างๆ โดยเพียงแต่บันทึกข้อมูลจากบัตรลงเวลาทำงานของพนักงาน หรือโอนข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อ โปรแกรมจะสามารถคำนวณสรุปเป็นจำนวนของวันมาทำงาน, จำนวนของการสาย, การลากลับก่อน, จำนวน OT, หรือเงินเพิ่มเงินหักอื่นๆ โดยคำนวณตามขั้นตอนที่สร้างขึ้นจากกฏระเบียบของแต่ละบริษัท ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ไปในการสรุปบัตรลงเวลาของพนักงานแต่ละคน เพื่อใช้คำนวณเงินเดือน ใช้ได้กับทุกบริษัทไม่ว่าจะใช้เครื่องตอกบัตร, ใช้เครื่องรูดบัตรหรือเครื่องอ่านลายนิ้วมือและไม่จำกัดยี่ห้อหรือรุ่น

 

 • PS : Personnel System ระบบบริหารงานบุคคล

เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก ในการจัดเก็บรายละเอียดส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละราย โดยสามารถเก็บรายละเอียดได้ทั้งส่วนที่เกิดขึ้นก่อนเป็นพนักงาน เช่น ประสบการณ์การทำงาน, ประวัติการศึกษา, ความสามารถพิเศษ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่, แผนที่บ้านพัก, สำเนาเอกสารอื่นๆ และรายละเอียดที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นพนักงานแล้ว เช่น ผลงานพิเศษ, ประวัติการปรับเงินเดือน, ประวัติการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอบรม เป็นต้น พร้อมรายงานการตรวจสอบ

 

 • RT : Advanced Rights ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง

เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการคำนวณเงินหักโดยอัตโนมัติโดยใช้ประวัติการขาดงาน การลา การมาสาย ของพนักงานแต่ละคน และจะหักเมื่อพนักงานลาเกินสิทธิ์ที่ได้รับ ระบบนี้จะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ไปในการค้นหาประวัติการขาดงาน การลา การมาสายของพนักงานแต่ละคน เพื่อประกอบการคำนวณเงินเดือน เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการควบคุมสิทธิ์การลาสาย ขาดงานของพนักงานระดับต่างๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

 

 • DK : Disk Transfer ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์

ระบบดิสก์ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของดิสก์เก็ตหรือสื่อให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐาน และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 • AS : Advanced Security Control ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งานขั้นสูง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในระบบเงินเดือน และต้องการจำกัดสิทธิ์การอ่านข้อมูลของผู้ใช้งานระดับต่างๆ ให้ละเอียดกว่าการจำกัดสิทธิ์ทั่วไป ที่โปรแกรมให้มาตรฐานในแต่ละระบบ (ชื่อผู้ใช้/รหัสลับ ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละเมนู สิทธิ์การอ่าน เพิ่ม ลบ แก้ไขได้) และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ เช่น อัตราเงินเดือน, ประวัติการปรับเงินเดือน, ประวัติการลงโทษ เป็นต้น

 • สามารถกำหนดระดับและความสำคัญของพนักงานได้มากถึง 30 ระดับ เพื่อนำมาสร้างสิทธิ์ตามระดับและความสำคัญของพนักงาน
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูล และการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบหรือตำแหน่งงาน เช่น การบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบ เรียกดูรายงานได้เฉพาะที่รับผิดชอบ เป็นต้น
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเรียกดูช่องเงินเดือน, ข้อมูลในแฟ้มพนักงาน หรือแยกประเภทพนักงานได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานให้เข้าถึงข้อมูลของพนักงานแต่ละระดับได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ให้พนักงานที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแต่ละระบบเช่น ระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคล เป็นต้น
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเรียกดูรายงานตามความรับผิดชอบแต่ละพนักงานได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการปิดช่องอัตราเงินเดือนไม่ให้มองเห็นได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์เพื่อเตรียมดิสก์เงินเดือนส่งธนาคาร แยกตามระดับพนักงานได้เช่น แยกดิสก์สำหรับฝ่ายบริหารกับพนักงานทั่วไป เป็นต้น
ทำไมต้องเลือกโปรแกรมเงินเดือน Business Plus 
 1. ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
 2. ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
 3. คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ
 4. โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร แม่นยำ 100%
 5. ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ
 6. มีลูกค้ามากกว่า 10,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ
 7. มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด
 8. คุ้มค่าการลงทุน
ตารางราคาขายโปรแกรมเงินเดือน Business Plus
ระบบ จำนวเครื่อง (ที่ต้องการใช้งาน) จำนวนพนักงาน ราคา (ยังไม่รวมภาษี)
PR : Payroll 1 ไม่เกิน 50 คน 7,500.-
PR : Payroll 1 ไม่จำกัด 12,500.-
PR : Payroll 3 ไม่จำกัด 25,000.-
PR : Payroll + TM : Time Attendance 1 ไม่เกิน 50 คน 12,500.-
PR : Payroll + TM : Time Attendance 1 ไม่จำกัด 25,000.-
PR : Payroll + TM : Time Attendance 3 ไม่จำกัด 41,000.-
6 ระบบ (PR+TM+PS+RT+DK+AS) 1 ไม่จำกัด 39,000.-
6 ระบบ (PR+TM+PS+RT+DK+AS) 3 ไม่จำกัด 59,000.-
6 ระบบ (PR+TM+PS+RT+DK+AS) + e-Payslip 3 ไม่จำกัด 69,000.-

Brand

Business Plus

ระบบ

PR, PR+TM, 6 ระบบ, 6 ระบบ + e-Payslip

จำนวนเครื่อง

1 เครื่อง, 3 เครื่อง

จำนวนพนักงาน

ไม่เกิน 50 คน, ไม่จำกัด