โปรแกรมบัญชี
Express

คุณสมบัติ

โปรแกรมบัญชี Express เป็น โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำบัญชีได้อย่างครบวงจรของกระบวนการทำบัญชี แม้ไม่มีพื้นฐานทางบัญชีก็สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้รวบรวมระบบบัญชีไว้ถึง 12 ระบบในโปรแกรมเดียวเพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลการซื้อขายเท่านั้น โปรแกรมจะทำหน้าที่ในการนำข้อมูลไปบันทึกในแต่ละระบบที่เกี่ยวข้องให้เองโดยอัตโนมัติและสามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบของรายงานได้ทันที

ใช้งานง่าย จัดเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด

โปรแกรมสามารถทำงานได้กับระบบ Windows ทุกเวอร์ชั่น ความเสถียรขึ้นอยู่กับระบบเน็ตเวิร์คของลูกค้า เพียงแค่บันทึกข้อมูลระบบก็จะประมวลผลอัตโนมัติ มาพร้อมระบบบัญชีถึง 12 ระบบหลัก รองรับตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง

จัดการทุกปัญหาของคลังสินค้า

สามารถนำค่าใช้จ่ายมาเฉลี่ยเป็นต้นทุนสินค้าได้คลังสินค้าได้ หลายคลังโดยไม่จำกัดจำนวนเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีสรรพสามิต จัดแยกกลุ่มการบันทึกบัญชี สินค้า และบัญชีวัตถุดิบได้ตามต้องการ สอบถามยอดสินค้าคงคลังได้ตลอด สะดวกและรวดเร็ว ควบคุมการตรวจนับสินค้าได้อย่างแม่นยำ

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอัจฉริยะ

– ระบบการทำงานที่เสถียรไม่พลาดเรื่องงานบัญชี
– วิเคราะห์การขายสินค้าให้คุณได้อย่างรวดเร็ว
– ควบคุมสินค้าคงคลังไม่ให้ค้างสต๊อก
– ดูแลเช็คเงินฝากไม่ให้ยอดตกหล่น
– ดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการกำหนดสิทธิ์ การเข้าใช้งานของ USER

ฟังก์ชั่นรายงาน

รายงานเช็ครับ-จ่าย
เรียงตามวันที่เช็ค

รายงานสินค้าและ
วัตถุดิบแยกคลัง

รายงานรับ-จ่าย สินค้า
แยกตามแผนกเอกสาร

รายงานประวัติ การซื้อ
ขาย แยกตามสินค้า

รายงานสรุป
ยอดขายเงินเชื่อ

รายงานการจัด
อันดับยอดขาย

รายงาน
สรุปยอดขาย

รายงาน
สมุดรายวัน

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Express

การทำงานของ 12 ระบบ

ระบบการจองสินค้า/การจัดจำหน่าย

บันทึกรายการจัดซื้อหรือการรับสินค้าเข้าไปยังระบบ สามารถเพิ่มรายละเอียดในการซื้อหรือรับสินค้าได้ เช่น ตั้งเจ้าหนี้ ภาษีซื้อ การวางเงินมัดจำ ส่วนลดจากการสั่งสินค้า เป็นต้น

ระบบควบคุมเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

บันทึกรายการจัดซื้อหรือการรับสินค้าเข้าไปยังระบบ สามารถเพิ่มรายละเอียดในการซื้อหรือรับสินค้าได้ เช่น ตั้งเจ้าหนี้ ภาษีซื้อ การวางเงินมัดจำ ส่วนลดจากการสั่งสินค้า เป็นต้น

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

กำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง สอบถามยอดคงเหลือ ของสินค้าในคลังได้ตลอด เก็บข้อมูลประเภทสินค้าได้หลากหลาย มีระบบควบคุม การตรวจนับสินค้าในคลังได้สะดวกและแม่นยำ มีระบบรองรับการขายสินค้าประเภทชุดและสินค้ากลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราปกติ

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

บันทึกการซื้อขายสินค้าได้ทั้งแบบราคารวมและราคาแยกภาษี สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย มูลค่าฐานภาษี มีข้อมูลครบถ้วนในการกรอก ภ.พ.30 / ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53 และพิมพ์รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า

สามารถจำแนกประวัติและสรุปยอดการซื้อตามหมวดหมู่ได้ตามความต้องการ

ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ

สามารถบันทึกรายได้ทั้งจากการขายสินค้าและรายได้อื่นๆ และสามารถออกแบบฟอร์มดังนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ระบบการจองสินค้า/การจัดจำหน่าย

บันทึกการขายสินค้าและการจองสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น วางเงินมัดจำล่วงหน้า ของแถมและส่วนลด ระบบทำแบบฟอร์มใบเสนอราคา บิลเงินสด ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี แจ้งเตือนเมื่อมีการขายสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อราคาทุน วงเงินที่อนุมัติ

ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร

รองรับการรับชำระและจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค ระบบแจ้งเตือนเช็คเมื่อถึงกำหนดนำฝาก สามารถพิมพ์ใบนำฝากเช็คแทนการเขียนมือ เก็บประวัติเช็คคืน สามารถบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าระบบความปลอดภัย และสิทธิในการใช้โปรแกรม ให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละคนได้ เช่น สามาถจำแนกพนักงานหรือผู้จัดการ เป็นต้น และยังเก็บประวัติการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งาน แต่ละรายสำหรับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบ

ระบบบัญชีแยกประเภท

รองรับการทำบัญชีแยกประเภททั้ง 5 เล่ม ข้อมูลจากการใช้งาน ในแต่ละระบบของโปรแกรมจะถูกส่งมาบันทึก แยกประเภทบัญชีโดยอัตโนมัติ

ระบบการจองสินค้า/การจัดจำหน่าย

บันทึกรายการจัดซื้อหรือการรับสินค้าเข้าไปยังระบบ สามารถเพิ่มรายละเอียดในการซื้อหรือรับสินค้าได้ เช่น ตั้งเจ้าหนี้ ภาษีซื้อ การวางเงินมัดจำ ส่วนลดจากการสั่งสินค้า เป็นต้น

ระบบควบคุมเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

บันทึกรายการจัดซื้อหรือการรับสินค้าเข้าไปยังระบบ สามารถเพิ่มรายละเอียดในการซื้อหรือรับสินค้าได้ เช่น ตั้งเจ้าหนี้ ภาษีซื้อ การวางเงินมัดจำ ส่วนลดจากการสั่งสินค้า เป็นต้น

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

กำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง สอบถามยอดคงเหลือ ของสินค้าในคลังได้ตลอด เก็บข้อมูลประเภทสินค้าได้หลากหลาย มีระบบควบคุม การตรวจนับสินค้าในคลังได้สะดวกและแม่นยำ มีระบบรองรับการขายสินค้าประเภทชุดและสินค้ากลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราปกติ

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

บันทึกการซื้อขายสินค้าได้ทั้งแบบราคารวมและราคาแยกภาษี สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย มูลค่าฐานภาษี มีข้อมูลครบถ้วนในการกรอก ภ.พ.30 / ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53 และพิมพ์รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า

สามารถจำแนกประวัติและสรุปยอดการซื้อตามหมวดหมู่ได้ตามความต้องการ

ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ

สามารถบันทึกรายได้ทั้งจากการขายสินค้าและรายได้อื่นๆ และสามารถออกแบบฟอร์มดังนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ระบบการจองสินค้า/การจัดจำหน่าย

บันทึกการขายสินค้าและการจองสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น วางเงินมัดจำล่วงหน้า ของแถมและส่วนลด ระบบทำแบบฟอร์มใบเสนอราคา บิลเงินสด ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี แจ้งเตือนเมื่อมีการขายสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อราคาทุน วงเงินที่อนุมัติ

ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร

รองรับการรับชำระและจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค ระบบแจ้งเตือนเช็คเมื่อถึงกำหนดนำฝาก สามารถพิมพ์ใบนำฝากเช็คแทนการเขียนมือ เก็บประวัติเช็คคืน สามารถบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคาร

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าระบบความปลอดภัย และสิทธิในการใช้โปรแกรม ให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละคนได้ เช่น สามาถจำแนกพนักงานหรือผู้จัดการ เป็นต้น และยังเก็บประวัติการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งาน แต่ละรายสำหรับผู้ดูแลระบบในการตรวจสอบ

ระบบบัญชีแยกประเภท

รองรับการทำบัญชีแยกประเภททั้ง 5 เล่ม ข้อมูลจากการใช้งาน ในแต่ละระบบของโปรแกรมจะถูกส่งมาบันทึก แยกประเภทบัญชีโดยอัตโนมัติ

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
Express

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express


ราคา 20,330 ฿

* รองรับ 1 เครื่อง
* ภาษาไทย
* ราคารวมภาษีแล้ว

ราคา 28,890 ฿

* รองรับ 1 เครื่อง
* ภาษาไทยและอังกฤษ
* ราคารวมภาษีแล้ว
 

ราคา 33,170 ฿

* ไม่จำกัดเครื่อง
* เฉพาะภาษาไทย
* ราคารวมภาษีแล้ว
 

ราคา 41,730 ฿

* ไม่จำกัดเครื่อง
* ภาษาไทยและอังกฤษ
* ราคารวมภาษีแล้ว
 

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express


ราคา 20,330 ฿

* รองรับ 1 เครื่อง
* ภาษาไทย

ราคา 28,890 ฿

* รองรับ 1 เครื่อง
* ภาษาไทยและอังกฤษ

ราคา 33,170 ฿

* รองรับหลายเครื่อง
* เฉพาะภาษาไทย

ราคา 41,730 ฿

* รองรับ 1 เครื่อง
* ภาษาไทยและอังกฤษ

เปรียบเทียบรุ่นของโปรแกรม

Single for Thai

20,330 บาท

*ราคารวมภาษีแล้ว
เหมาะสำหรับ
ใช้งานเครื่องเดียว
รองรับเฉพาะ
ภาษาไทย

Single for
Thai-Eng

28,890 บาท

*ราคารวมภาษีแล้ว
เหมาะสำหรับ
ใช้งานเครื่องเดียว
รองรับทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ

LAN for Thai

33,170 บาท

*ราคารวมภาษีแล้ว
เหมาะสำหรับ
ใช้งานหลายเครื่อง
รองรับเฉพาะ
ภาษาไทย

LAN for
Thai-Eng

41,730 บาท

*ราคารวมภาษีแล้ว
เหมาะสำหรับ
ใช้งานหลายเครื่อง
รองรับทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ

เปรียบเทียบราคาสำหรับการอัพเกรดชุด

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อัพเกรดจากรุ่น Express ปัจจุบันของคุณให้รองรับตามความต้องการที่มากขึ้น

Express Windows for Thai Single

8,560฿

Upgrade

Express Windows for Thai-Eng Single

Express Windows for Thai LAN

8,560฿

Upgrade

Express Windows for Thai-Eng LAN

Express Windows for Thai-Eng Single

17,120฿

Upgrade

Express Windows for Thai-Eng LAN

Express Windows for Thai Single

17,120฿

Upgrade

Express Windows for Thai LAN

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อซื้อโปรแกรมกับเรา

  • อบรมกับบริษัท Express ฟรี 2 ที่นั่ง
  • อบรมกับบริษัท Allied ฟรีอีก 2 ที่นั่ง มูลค่า 3,000 บาท (จากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมบัญชีมากกว่า 20 ปี)
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรม
  • บริการแก้ไขฟอร์ม 1 ครั้ง/การซื้อโปรแกรม มูลค่า 1,000 บาท
  • บริการให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งาน
  • บริการติดตั้งผ่านออนไลน์ ฟรี !! ทั่วประเทศ